Beschyving der Stadt en Lande van Breda door Thomas Ernst van Goor

1.150,00

Beschyving der Stadt en Lande van Breda, Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, deszelfs eerste Bewoonderen, en oude Gestalte, met een historisch Verhael van het Leven der Graven van Stryen, en daar op gevolgde Heeren van Breda; Mitsgaders, De opkomst een eerste Beginselen der Stadt Breda, deszelfs Benaming, eerste Omwalling, en verdere Vergrootingen en Versterckingen, met de voornaamste, zoo Wereldlycke als Gesstelycke Gebouwen, de wyze der Regeering, Hoogheden, Voorrechten, Enz. Als mede: Eene naeukeurige en beknopte beschrijving van het Landt van Breda, deszelfs Dorpen, Vrijheden en Heerlykheden, met der zelver Oudheden, regeeringen, aanhangzelen en gemeene Gebouwen: Uyt veele Oude en Nieuwe Schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal van tans noch onuytgegevene echte Stucken, Brieven en Bevestigt. Door Thomas Ernst van Goor, uitgegeven in 1744 door Jacobus van den Kieboom te ’s-Gravenhage. Klein folioformaat 37,5 x 24,5 cm., perkamenten kaft, in goede staat. Pagina 5/6 van de Opdracht aan den doorluchtigsten vost en heer Willem Karel Hendrik Friso ontbreekt.

1 in stock

Description

This post is also available in: Nederlands

Inhoud:

Opdracht aan den doorluchtigsten vost en heer Willem Karel Hendrik Friso,

Nobilissimo doctissimoque viro D. Thomae Ernesto van Goor

Inhoudsopgave

Naam-Lijst der Heeren Inteekenaren

Eerste Boek: Pagina 3- 197

Bevat Stambomen:

Geslacht Tafel der Graven van Stryen, tot de tyde ’t Landt van Breda van ’t zelve Graafschap is afgezondert in den jaare 1039

Geslacht Tafel van den Heeren van Breda, uyt de Huysen van Stryen, Breda, loven, Liedekerke en Rassegem

Geslacht Tafel der Heeren van Breda, uit de huizen van Polanen en Nassau

Bevat kopergravures:

Breda zoals de Stadt er in 1350 door Jan van Pola met Muuren en Wallen omringt is B.F.I. fecit

Breda zoals de Stadt zig vertoonde omtrent het jaar 1500 B.F. Immink sculp P de Swart del.

Breda door Prins Maurits met nieuwe Vesting Werken gesterkt in het jaar 1622 B.F.I. 1743

Grondt tekening der stadt Breda, B.F. Immink 1743

Het hof des Prinen van Oranje te Breda Immink

Het Hof van Valkenberg Immink

Afbeelding van de Groote Kerk en Toren, Met inzet toestand voor 1694 Immink

Grafmonument Immink

Altaarstuk (uitvouwbaar, Immink

Grafmonument Engelbregt, Immink

Grafmonument Heer van der Lecke Immink (enkele pagina)

De kleine kerk vanouts genaemt Markendael, P. de Swart del, Immink fecit

St. Wendelins Capelle, of Franse kerk, P. de Swart del, Immink fecit

Gasthuys, P de Swart del. Immink fec

Tweede boek: Pagina 197 – 352

Bevat kopergravures:

Drossaerden der Stadt en Lande van Breda door Immink (3x enkele pagina)

Regeerende magistraat der Stadt Breda, door Immink

Nieuwe verbeterde kaart van het Land en de Baanderye van Breda, Anoniem (uitvouwbaar)

Derde Boek: Vervattende een Algemeene Bescryving van ’t Landt van Breda Pagina 353 – 397

Vierde Boek: Vervattende veele privilegien en oude Brieven, mitsgaders Vryheden, Rechten, Costuymen, en andere zoo algemeene als byzondere Stucken, betreffende de Stadt en ’t Landt van Breda, Meest dienende tot bewys en opheldering de Geschiedenissen en zaecken in de drie voorgaande Boecken verhandelt. Pagina 398-545

Druk en andere Feylen