Het heerlijk leven en sterven van den wijtberoemden martelaer en bloed-getuygen den H. Vitus, patroon van veel landen en steden, en eertijds van de godvruchtige inwoonders en burgers van de overtreffelijke stad Leeuwaerden, aengenomen om by God en Christus haer tot een voorname voorspraek, en tot een besonder voorbeeld van deugden te dienen

175,00

(Vitus, Sint-) Foppens, W.: Het heerlijk leven en sterven van den wijtberoemden martelaer en bloed-getuygen den H. Vitus, patroon van veel landen en steden, en eertijds van de godvruchtige inwoonders en burgers van de overtreffelijke stad Leeuwaerden, aengenomen om by God en Christus haer tot een voorname voorspraek, en tot een besonder voorbeeld van deugden te dienen / door W.F.P Auteur: Wilhelmus Foppens (1634-1699) Amsterdam, Fredrik van Metelen, 1687, in 8°, titelp., (2), 258, (2) p. en 11 gravs. Met 2 extra bladen (p. 59-62); “De klaagende gemeente (Leeuwarden) aan haaren patroon. door T.S.

* BCNI 14687; Arch. Gesch. Aartsbisd. Utr. 1938, p. 239. KB/CC: 6x

1 op voorraad

Artikelnummer: CS00764 Categorieën: , , , Tags: , ,

Beschrijving

This post is also available in: English

Wilhelmus Foppens, geboren in 1634 te Brussel, gestorven op 24 juni 1699 te Leeuwarden. Na de voleinding zijner studiën te Leuven, werd hij priester gewijd en trad hij als pastoor op te Hemelum in 1658. Door vervolging verdreven, trad hij in 1659 op als pastoor te Haringkarspel, waar hij verbleef tot 1674, toen hij benoemd werd tot pastoor te Leeuwarden en aartspriester van Friesland. Hij bleef daar vol ijver werkzaam tot zijn dood, 24 Juni 1699. Van zijn hand verschenen: S. Franciscus van Sales, Onderwijs oft aenleydingh tot een godtvruchtigh leven, van nieuws overgeset (Leuven, Haarl.; in ditzelfde werk, verschenen te Antwerpen 1696, schreef hij de voorrede); Zerbolt van Zutfen. Een godlijk en uytstekend boek, verdeelt in twee deelen, I van de waere Hervorming des inwendigen mensch of den Krachten van de siel, II van de geestelijke opklimmingen. Uyt het Latijn in ‘t Nederduyts vertaelt. (Antw. 1688). Hij vertaalde: Roomsche Catechismus ofte kort begrip van het Christen en Catholiek gheloof (Antw. 1701). Zijn portret komt voor op den inventaris van de goederen der Jansenistische gemeente te Leeuwarden, opgemaakt in 1855.Zie: De Katholiek (1842, I, 416; 1872, II, 254; 1883, II, 103; Naamlijst der Fr. geestel. na de Hervorming. (Ms. Prov. Bibl. Leeuw.) Annotat. Andreae Tiarae ed. G.H.v. Borssum Waalkes; Archief Aartsb. Utrecht XIX, 302; XX, 226 noot; Bijdr. Bisd. Haarlem XII, 447.

Bron: Gasman

Vitus is een heilige en martelaar. Hij werd in de 3e eeuw geboren op het eiland Sicilië, als zoon van een heidense senator. Rond zijn 7de (volgens sommige bronnen 12e) jaar bekeerde hij zich tot het christendom. Zijn vader trachtte hem op allerlei manieren van dit geloof af te brengen, waarbij de jonge Vitus zelfs gemarteld werd. Daarna ging hij naar Rome, waar hij trachtte de zoon van Diocletianus te genezen, die krankzinnig geworden was. Hoewel hij hierin slaagde, werd hij toch het slachtoffer van de christenvervolging van Maximianus en Diocletianus, en stierf als martelaar.  Binnen de katholieke traditie wordt Vitus gezien als een van de Veertien heilige helpers, heiligen die worden aangeroepen om bepaalde ziekten te genezen. In het geval van Vitus, vooral bij zenuwaandoeningen. Vitus is de beschermheilige van dansers, zangers en epileptici, en schutspatroon van Het Gooi. Aldaar zijn enkele kerken naar hem genoemd. Zijn relieken worden sinds 836 bewaard in het Duitse Corvey. Hij gaf zijn naam aan de sint-vitusdans.